Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > UFO LED High Bay
UFO hình d ng 200W LED cao Bay Light Rplace 600W MH HPS Trang b  V  trí cao Bay

UFO hình d ng 200W LED cao Bay Light Rplace 600W MH HPS Trang b V trí cao Bay

Mô t s n ph m: V trí cao Ánh sáng Ánh sáng Ánh sáng là lý t ng thay th bóng èn halogen kim lo i truy n th ng và h th ng èn hu nh quang tuy n tính tuy n tính . Nh ng l i ích bao g m hi u qu cao, màu s c tuy t v i, chói th p, tu i th cao, m và tính ng nh t c c i thi n. Chi u cao l p c xu t t 4m-10m ...