Follow us
Trang chủ > Dự án > Nội dung
Marvell's Breakthrough Deep Dimming LED Driver IC Marvell's Breakthrough Dimming LED Driver IC Marvell's Driver Diode LED sâu t i a c a Marvell èn LED T c èn LED T c èn LED T i u B i u khi n èn LED LED 88EM8183 c a Marvell ã ki m tra t ng thích Dimmer c a Lãnh o Chi u sáng Lutron, Cung c p Công ngh Dimming sâu Cao c p, t ng ph n Dimmer cao nh t trong Công nghi p và Gi m C u ph n trong M t n a http: //www.ledinside .com / products / 2012/2 / marvell_deep_dimming_led_driver_ic_20120208 LED Market T ng
May 24, 2017

T ng t c vi c s d ng bóng èn LED hi u qu n ng l ng
Marvell 88EM8183 LED Driver IC, c ki m tra t ng ph n c a èn chi u sáng Lutron, Dimming Technology, t ng ph n Dimmer cao nh t trong ngành, và Cuts Component Counts in Half


& nbsp;
H n n a, vi m ch 88EM8183 h tr u vào AC ph quát và nhi u lo i LED công su t ra t m t vài watts lên n 100 watt. Kh n ng này cho phép các OEM và ODM chi u sáng gi m áng k n l c thi t k và nâng cao hi u qu ho t ng b ng cách áp d ng cách ti p c n n n t ng s n ph m, làm gi m s l ng SKU èn LED và qu n lý hàng t n kho.
& nbsp;
Marvell Và Lutron & nbsp;

m b o kh n ng t ng thích c a b t n nhi t 88EM8183, công ngh Marvell ã làm vi c ch t ch v i Lutron, nhà lãnh o ngành công nghi p v ki m soát ánh sáng. Vi c th nghi m r ng rãi trên m t thi t k tham kh o tr c silic ã cho th y 88EM8183 c a Marvell s làm vi c v i gia ình C, L, Lutogram ph bi n c a Lutron, Grafik Eye QS, RadioRa 2 và các s n ph m h th ng khác.
"M t khi u n i l n mà chúng tôi nh n c t các nhà bán l liên quan n Theo ông Ed Blair, Phó Ch t ch kiêm T ng Giám c c a Lutron, vi c chuy n i t sáng sang các gi i pháp chi u sáng LED là s không hài lòng c a ng i tiêu dùng v i kh n ng làm m hi u n ng cao trong các bóng èn c trang b thêm. " có c hi u su t làm m tuy t v i và tr i nghi m khách hàng tuy t v i, chúng tôi khuyên b n nên s d ng gia ình Lutron C L m , hi u su t t t v i gi i pháp 88EM8183 c a Marvell. & Nbsp; M c dù các thi t k ã hoàn thành v n c n ph i c ki m tra so v i tiêu chu n an toàn và hi u su t hi n t i, các s n ph m chi u sáng LED s d ng con chip i u khi n 88EM8183 s mang l i hi u su t làm m tuy t v i trên các b i u khi n Lutron ã c phê duy t. & Nbsp;
& nbsp;
Marvell 88EM8183 Các i m n i b t chính
88EM8183 IC c a Marvell:
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Tri n khai các thu t toán ki m soát m nâng cao tuân th Tiêu chu n làm m c a Solid State Lighting 6 (NEMA SSL 6).

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; S d ng ph ng pháp ki m soát bên c nh duy nh t c a Marvell, giúp lo i b s c n thi t c a m ch ghép n i quang và m ch ph n h i t ng ng ng th i mang l i chính xác cao cho u vào AC r ng.
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; Tích h p m ch kh i ng i n áp cao cung c p i n cho chip khi b t ngu n, lo i b bóng bán d n hi u ng tr ng ngoài (FET) và các m ch i n liên quan.
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; Theo dõi tr ng thái m và qu n lý t i m duy trì các ho t ng thích h p thông qua lõi s và m ch t ng t bên trong, lo i b các m ch làm mát m ngoài do các gi i pháp hi n có trên th tr ng yêu c u.

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; Cung c p hi u su t lên t i 90 ph n tr m, h s công su t trên 0,95 và méo hài th p h n 20 ph n tr m thông qua k thu t thi t k c áo, cho phép các OEM và ODM chi u sáng d dàng v t quá yêu c u c a ENERGY STAR.

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; H tr c c u trúc liên k t bay-back và buck-boost cho bóng èn riêng bi t và không b cô l p
& nbsp;
Tính kh d ng: & nbsp;
Marvell hi n ang l y m u 88EM8183 silicon và tham kh o Thi t k cho các lo i èn LED và retrofit cho các i tác OEM chi u sáng LED hàng u.